Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng.
Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. THI-THIÊN 126:5-6

Gieo nhiều thì gặt nhiều

Gieo nhiều thì gặt nhiều

Top