Diễn giả: Mục sư Lê Đình Ân
Câu gốc: Phi-líp 2: 30 bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Bạn có tâm tình như người tận tâm phục vụ này không? Xin chúa ban thưởng và khích lệ chúng ta

Ti-mô-thê và Ê-ba-phô-đích

Ti-mô-thê và Ê-ba-phô-đích

Top