Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. rÔ-MA 12:2

Đừng làm theo đời này

Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa

Top