Diễn giả Mục sư Lê Đình Ân
Kinh Thánh: Công-vụ 9: 36 Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí.
Đô-ca theo tiếng Hi-lạp là Jê-rê chúng ta gọi là Sơn dương hay Linh dương
Tiếng Si-ri gọi là Ta-bi-tha

Đo ca tấm gương phục vụ

Đo ca tấm gương phục vụ

Top