Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Cô-lô-se 1:18
Diễn giả: Mục sư Phan Quang Thiệu

 

Đấng Christ và Hội Thánh - MS Phan Quang Thiệu

Đấng Christ và Hội Thánh

Top