Ê-sai 53 Sự thương khó, chết và làm nên vinh hiển của tôi tớ Đức Giê-hô-va, tức Đấng Mê-si đã hứa.

Ông Bà Mục sư Lê Đình Ân

Ông Bà Mục sư Lê Đình Ân

Top