Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ma-la-chi 3:7b

Mục sư Lê Tự Cam

Mục sư Lê Tự Cam

Gia đình Mục sư Lê Tự Cam

Gia đình Mục sư Lê Tự Cam

Gia đình Mục sư Lê Tự Cam

Gia đình Mục sư Lê Tự Cam

Top