Phước cho người bị cám dỗ;vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Gia-cơ 1:12

ms-le-dinh-an

Top