Bài học trường Chúa nhật số 33 (Lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên – 2)
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 17:1-54
Câu gốc: Thi-thiên 27:1
“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi:
Tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi:
Tôi sẽ hãi hùng ai?”
Hướng dẫn bài học: MS Trần Thanh Dũng

 

Mục sư Trần Thanh DũngMục sư TRẦN THANH DŨNG

Xem Youtube:

 

Top