Tuần lễ cuối cùng của chức vụ mà Chúa Jêsus đã thực hiện trên đất hầu hết là tại Jerúalem được Ma-thi-ơ ký thuật từ đoạn 21 – 27

 1. Gô-gô-tha Địa điểm có thể là nơi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:33–37).
 2. Ngôi Mộ Vườn Một địa điểm có thể là cho ngôi mộ nơi mà xác của Chúa Jêsus được đặt vào (Giăng 19:38–42). Đấng Christ phục sinh hiện đến cùng Ma-ri Ma Đơ Len trong khu vườn bên ngoài ngôi mộ của Ngài (Giăng 20:1–17).
 3. Thành Trì An Tô Nia Chúa Jêsus có thể đã bị buộc tội, bị lên án, bị chế nhạo và bị đánh đập ở địa điểm này (Giăng 18:28–19:16). Phao Lô bị bắt và kể lại câu chuyện về sự cải đạo của ông (Công-vụ Các Sứ đồ 21:31–22:21).
 4. Ao Bê-tết-đa Chúa Jêsus chữa lành một người tàn tật vào ngày Sa Bát (Giăng 5:2–9).
 5. Đền Thờ Gáp-ri-ên hứa với Xa-chari rằng Ê-li-sa-bét sẽ sinh một con trai (LuCa 1:5–25). Cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai vào lúc Chúa Jêsus trút hơi thở (Ma-thi-ơ 27:51).
 6. Hiên Cửa Sa-lô-môn Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Dân Do Thái muốn ném đá Ngài (Giăng 10:22–39). Phi-e-rơ thuyết giảng sự hối cải sau khi chữa lành một người què (CVCSĐ 3:11–26).
 7. Cửa Đẹp Phi-e-rơ và Giăng chữa lành một người mù (CVCSĐ 3:1–10).
 8. Nóc Đền Thờ Chúa Jêsus bị Sa Tan cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:5–7). (Một địa điểm có thể cho biến cố này.)
 9. Núi Thánh (Các địa điểm không được định rõ)
  • Truyền thống tin rằng Áp Ra Ham lập một bàn thờ cho việc hy sinh Y Sác (STKý 22:9–14).
  • Sa Lô Môn xây cất đền thờ (1 Vua 6:1–10; 2 SửKý 3:1).
  • Dân Babylôn phá hủy đền thờ vào khoảng năm 587 trước T.C. (2 Vua 25:8–9).
  • Xô-rô-ba-bên tái xây cất đền thờ vào khoảng năm 515 trước T.C. (EXơRa 3:8–10; 5:2; 6:14–16).
  • Hê-rốt nới rộng quảng trường đền thờ và bắt đầu tái xây cất đền thờ vào năm 17 trước T.C. Chúa Jêsus được trình diện lúc còn là một trẻ sơ sinh (LuCa 2:22–39).
  • Vào lúc 12 tuổi, Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ (LuCa 2:41–50).
  • Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ (Ma-thi-ơ 21:12–16; Giăng 2:13–17).
  • Chúa Jêsus giảng dạy trong đền thờ trong một số dịp (Ma-thi-ơ 21:23–23:39; Giăng 7:14–8:59).
  • Dân La Mã dưới triều đại của Tít phá hủy đền thờ vào năm 70 sau T.C.
 10. Vườn Ghết-sêma-nê Chúa Jêsus chịu thống khổ, bị phản bội và bị bắt (Ma-thi-ơ 26:36–46; LuCa 22:39–54).
 11. Núi Ô Li Ve
  • Chúa Jêsus tiên đoán về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Ngài cũng nói về ngày Tái Lâm (Ma-thi-ơ 24:3–25:46; xem thêm JS—MTƠ).
  • Từ chỗ này Chúa Jêsus thăng thiên về trời (CVCSĐ 1:9–12).
  • Vào ngày 24 tháng Mười năm 1841, Anh Cả Orson Hyde làm lễ cung hiến Đất Thánh cho sự trở về của các con cháu của Áp Ra Ham.
 12. Suối Ghi-hôn Sa Lô Môn được xức dầu làm vua (1 Vua 1:38–39). Ê Xê Chia cho đào một đường hầm để mang nước từ suối này vào thành phố (2 SửKý 32:30).
 13. Cửa Nước E Xơ Ra đọc và giải thích luật pháp của Môi Se cho dân chúng nghe (NêHêMi 8:1–8).
 14. Thung Lũng Hi-nôm Thần Mô Lóc giả tạo được thờ phượng, việc đó gồm có việc hy sinh con cái (2 Vua 23:10; 2 SửKý 28:3).
 15. Nhà Cai Phe Chúa Jêsus bị dẫn đến trước mặt Cai Phe (MTƠ 26:57–68). Phi E Rơ phủ nhận rằng ông biết Chúa Jêsus (MTƠ 26:69–75).
 16. Phòng Cao Địa điểm truyền thống nơi mà Chúa Jêsus dự lễ Vượt Qua và thiết lập Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:20–30). Ngài rửa chân Các Vị Sứ Đồ (Giăng 13:4–17) và giảng dạy họ (Giăng 13:18–17:26).
 17. Cung Điện của Hê Rốt Chúa Jêsus bị dẫn đến trước mặt Hê Rốt, có lẽ tại địa điểm này (LuCa 23:7–11).
 18. Giê-ru-sa-lem (các địa điểm không được định rõ)
  • Mên Chi Xê Đéc trị vì với tư cách là vua Sa Lem (STKý 14:18).
  • Vua Đa Vít chiếm giữ thành phố này từ dân Giê Bu Sít (2 SMÊn 5:7; 1 SửKý 11:4–7).
  • Thành phố bị dân Ba Bi Lôn phá hủy vào khoảng năm 587 trước T.C. (2 Vua 25:1–11).
  • Nhiều người được đầy dẫy Đức Thánh Linh vào ngày lễ Ngũ Tuần (CVCSĐ 2:1–4).
  • Phi E Rơ và Giăng bị bắt và dẫn đến trước hội đồng (CVCSĐ 4:1–23).
  • A Na Nia và Sa Phi Ra nói dối với Chúa và chết (CVCSĐ 5:1–10).
  • Phi E Rơ và Giăng bị bắt, nhưng một thiên sứ giải thoát họ khỏi tù (CVCSĐ 5:17–20).
  • Các Sứ Đồ chọn bảy người phụ giúp họ (CVCSĐ 6:1–6).
  • Chứng ngôn của Ê Tiên nói với dân Do Thái bị bác bỏ, và ông bị ném đá đến chết (CVCSĐ 6:8–7:60).
  • Gia Cơ tuẫn đạo (CVCSĐ 12:1–2).
  • Một thiên sứ giải thoát Phi E Rơ khỏi tù (CVCSĐ 12:5–11).
  • Các Sứ Đồ quyết định về vấn đề làm phép cắt bì (CVCSĐ 15:5–29).
  • Dân La Mã dưới triều đại Tít phá hủy thành phố vào năm 70 sau T.C.
Top