Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép Báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy-Rô-ma 6:4

MSCN-Quoc-Viet

CN-25-10-2015-1

Con-nguoi-nao-trong-toi

Con-nguoi-nao-trong-toi=CN25-10

Con-nguoi-nao-trong-toi-CN25-10

 

Top