MSTS Phan Chí Tâm
Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11
Câu gốc: Công vụ 1:11
Và nói rằng: hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài


lBan-cau-nguyen-ton-vinh-Chua

Ban-hat-dan-thieu-nien

Chua-thang-thien-HDCT-Le-lich-thanh

Chua-thang-thien-le-1

Chua-thang-thien-quang-canh

Chua-thang-thien-quang-canh-le-1

Chua-thang-thien-quang-canh-le-1-

Top