Diễn giả: Mục sư Lê Đình Ân
Câu gốc: 1Ti-mô-thê 3:13
Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.
Chấp sự là ai? Công việc của họ là gì?
1Tê-sa-lô-ni-ca 5:12 Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em.

Chấp sự gương mẫu sống đúng với Lời Chúa

Chấp sự gương mẫu sống đúng với Lời Chúa

Top