Bài giảng nhân ngày Cao – Trung – Tráng – Niên Tin Lành – Mục sư Lê Đình Ân
Tại sao một người già 85 tuổi mà có sức lực như người 40 tuổi? Tại sao người này không bệnh, không chết như người đồng thời với mình?

Ca-lép nghĩa là hết lòng hay thành tâm là con của ông Giê-phu-nê thuộc chi phái Giu đa cũng là người được tuyển chọn đi do thám sứ Ca-na-an cùng với Giô-suê.
Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi.
Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra.
(Giô-suê 14:10b-11)

Giô-suê ban Hếp-rôn cho Ca-lép

Giô-suê ban Hếp-rôn cho Ca-lép

 

Top