Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng:Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus.

Nguoi-dan-ba-Sa-ma-ri -1

Người đàn bà Sa-ma-ri và Chúa Jesus

Top