12 sách lịch sử: Giôsuê, Các Quan Xét, Rutơ, I Samuên, II Samuên, I Các Vua, II Các Vua, I Sử Ký, II Sử ký, Êxơra, Nêhêmi, Êxơtê.
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

Sơ đồ Các Vua và Các Tiên Tri trong Kinh Thánh

 

Kings and Prophets Chart

Giô-suê

Gio Sue Warren W. Wiersbe

Các quan xét

Các Quan Xét Warren W. Wiersbe

Ru-tơ

Ru Tơ Warren W. Wiersbe

ISa-mu-ên

ISa Mu ên Ru Tơ Warren W. Wiersbe

IISa-mu-ên

II Sa Mu ên Warren W. Wiersbe

I & IICác-vua

ICác Vua Warren W. Wiersbe

ISử-ký

ISử Ký Warren W. Wiersbe

IISử-ký Warren W. Wiersbe

IISử Ký Warren W. Wiersbe

Ê-xơ-ra

Ê Xơ Ra Warren W. Wiersbe

Nê-hê-mi

Nê Hê Mi Warren W. Wiersbe

Ê-xơ-tê

Ê Xơ Tê Warren W. Wiersbe

Top