Ta-li-tha Cu-mi – Phần thưởng của đức tin

Ta-li-tha Cu-mi – Phần thưởng của đức tin

Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy.Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi.Chúng rất lấy làm lạ. (Mác 5:41-42)

Bài làm chứng của 1 đầy tớ Chúa được chữa lành bởi sự hiệp lòng cầu nguyện của gia đình và toàn thể Hội Thánh đặc biệt Chúa cũng có nghe lời cầu nguyện và đáp lời của bé gái 6 tuổi, thành viên của gia đình.

Mục sư Lê Đình Ân – 51 năm trong chức vụ

Mục sư Lê Đình Ân – 51 năm trong chức vụ

Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. ITimôthê 1:16 (more…)

Thi-thiên 90

Thi-thiên 90

1 Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.
2 Trước khi núi non chưa sanh ra,
Đất và thế gian chưa dựng nên,
Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. (more…)

Top