Các ví dụ của Chúa Jêsus về nước Thiên đàng theo Ma-thi-ơ và Mác với các chủ đề:SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC TRỜI, SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NƯỚC TRỜI, QUYỀN NĂNG BIẾN CẢI CỦA NƯỚC TRỜI, GIÁ TRỊ ẨN TÀNG CỦA NƯỚC TRỜI. GIÁ PHẢI TRẢ CHO NƯỚC TRỜI, SỰ TUYỂN CHỌN của NƯỚC TRỜI, SỰ PHỤC VỤ TRONG NƯỚC TRỜI, ĐIỀU KIỆN VÀO NƯỚC TRỜI.
1. Mác 4:26-29 “Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa.
Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có.
Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên,mà người không biết thể nào.Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến”
2. Ma-thi-ơ 13:31-32 “Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.”
3. Ma-thi-ơ 13:33 “Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.”
4. Ma-thi-ơ 13:44 “Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.”
5. Ma-thi-ơ 13:45-46 “Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.”
6. Ma-thi-ơ 13:47-50 “Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”
7. Ma-thi-ơ 20:1 ” Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình.”
8. Ma-thi-ơ 22:1-2 “Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình.”

Top