CÁC VÍ DỤ CỦA CHÚA JÊSUS VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG | Mục sư Trần Trọng Nha

CÁC VÍ DỤ CỦA CHÚA JÊSUS VỀ NƯỚC THIÊN ĐÀNG | Mục sư Trần Trọng Nha

Các ví dụ của Chúa Jêsus về nước Thiên đàng theo Ma-thi-ơ và Mác với các chủ đề:SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC TRỜI, SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NƯỚC TRỜI, QUYỀN NĂNG BIẾN CẢI CỦA NƯỚC TRỜI, GIÁ TRỊ ẨN TÀNG CỦA NƯỚC TRỜI. GIÁ PHẢI TRẢ CHO NƯỚC TRỜI, SỰ TUYỂN CHỌN của NƯỚC TRỜI, SỰ PHỤC VỤ TRONG NƯỚC TRỜI, ĐIỀU KIỆN VÀO NƯỚC TRỜI.
1. Mác 4:26-29 “Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa.
Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có.
Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên,mà người không biết thể nào.Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến”
2. Ma-thi-ơ 13:31-32 “Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.”
3. Ma-thi-ơ 13:33 “Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.”
4. Ma-thi-ơ 13:44 “Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.”
5. Ma-thi-ơ 13:45-46 “Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.”
6. Ma-thi-ơ 13:47-50 “Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”
7. Ma-thi-ơ 20:1 ” Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình.”
8. Ma-thi-ơ 22:1-2 “Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình.”

KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC – Mục sư Hà Minh Vinh

KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC – Mục sư Hà Minh Vinh

KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC
Diễn giả: Mục sư Hà Minh Vinh
Kinh thánh: 1 Cô-rinh-tô 2:1-9
Câu gốc: Cô-lô-se 2:8 “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng”

 


Mục sư Hà Minh Vinh | KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC

ĐA-VÍT thắng GÔ-LI-ÁT | MS Trần Thanh Dũng

ĐA-VÍT thắng GÔ-LI-ÁT | MS Trần Thanh Dũng

Bài học trường Chúa nhật số 33 (Lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên – 2)
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 17:1-54
Câu gốc: Thi-thiên 27:1
“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi:
Tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi:
Tôi sẽ hãi hùng ai?”
Hướng dẫn bài học: MS Trần Thanh Dũng

 

Mục sư Trần Thanh DũngMục sư TRẦN THANH DŨNG

Xem Youtube:

 

TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA | MS Phan Quang Trung

TẤN TỚI TRONG SỰ THÔNG BIẾT CHÚA | MS Phan Quang Trung

Kinh thánh: “Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ-học về Tin-lành của Đấng Christ, mà tấn-tới sự trọn-lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ-bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán-xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì chưng những kẻ đã được soi-sáng một lần, đã nếm sự ban-cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh-Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền-phép của đời sau, nếu lại vấp-ngã, thì không thể khiến họ lại ăn-năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập-tự-giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ-nhục tỏ-tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm-nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày-cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ-rạ, gai-gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối-cùng phải bị đốt.”
‭‭Hê-bơ-rơ‬ ‭6:1-8‬

Câu gốc:“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc,”
‭‭Ê-phê-sô‬ ‭4:14‬

 

KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ | MS Lê Đình Trung

KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ | MS Lê Đình Trung


Bài giảng nhắc nhở việc nuôi dạy con em mình từ tuổi nhỏ là cấp thiết, hãy tận dụng thời gian chúng còn ở bên mình mà giúp đỡ và gần gũi thay vì phó mặc cho Nhà thờ chỉ có gần 2 tiếng trong 1 tuần, hãy cùng Hội Thánh giúp con em mình phát triển tâm linh tốt đẹp trong Chúa . . . Một người cha từ chối nhận cơ hội làm ăn để giữ hẹn chơi với con vì “công việc thì lúc khác cũng được, còn tuổi thanh xuân khi gần con là không lấy lại được đâu . . .
Bài giảng nhân ngày CƠ ĐỐC GIÁO DỤC theo lịch của Tổng Liên Hội
Diễn giả: Mục sư Lê Đình Trung
Kinh Thánh Phục truyền Luật lệ ký 6:1-9, câu gốc: Phục Truyền 6:7
1 Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy;
2 hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày.
3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi.
4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.
5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi;
7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy.
8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.

 

 

Top