Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Cuộc đời Chúa Cứu Thế | Quyển 5 | Năm khổ nạn phần 2

Tuần lễ cuối cùng của chức vụ mà Chúa Jêsus đã thực hiện trên đất hầu hết là tại Jerúalem được Ma-thi-ơ ký thuật từ đoạn 21 – 27 5-01A5-01B5-02A5-02B5-02C5-03A5-03B5-04A5-04B5-04C5-05A5-05B5-06A5-06B5-06C5-07A5-07B7C5-08A Gô-gô-tha Địa điểm có thể là nơi Chúa...
Bài giải nghĩa Kinh Thánh – Các thơ tín Phao-lô – W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – Các thơ tín Phao-lô – W. Wiersbe

Nhóm Các Thư Tín Phao-lô Rô-ma, 1, 2 Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, 1, 2 Tê-sa-lô-ni-ca, 1, 2 Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn, Hê-bơ-rơ Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội...
Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 4 sách Phúc Âm – W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 4 sách Phúc Âm – W. Wiersbe

Nhóm 4 SÁCH “PHÚC ÂM”(Gospel) và 1 Sách Lịch sử truyền giáo. Ma-thi-ơ – Mác – Lu-ca – Giăng Công vụ các sứ đồ. Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church...
Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 12 SÁCH Tiểu Tiên Tri – W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 12 SÁCH Tiểu Tiên Tri – W. Wiersbe

Nhóm 12 SÁCH “TIỂU TIÊN TRI”. Chúng ta cũng có thể chia nhóm nầy ra 4 nhóm, mỗi nhóm 3 sách như sau: – Ô-sê, Giô-ên, A-mốt – Áp-đia, Giô-na, Mi-chê – Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni – A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi. Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng...
Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 5 Sách Đại Tiên Tri – W. Wiersbe

Bài giải nghĩa Kinh Thánh – 5 Sách Đại Tiên Tri – W. Wiersbe

Nhóm có 5 SÁCH “ĐẠI TIÊN TRI” : Êsai, Giêrêmi, Ca thương, Êxêchiên, Đaniên. Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện...
Top